فیلم های آموزشی اوّل تا نهم


✅ معلّم برگزیده کشـوری در بخش فـناوری و تولـید محتوا

✅ دارنده بیش از صدها لوح تقدیر کشوری، استانی و …

✅دارنده چهار لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش

✅ سابقه حضور در گروه های آموزشی استان و ناحیه

✅ پژوهشگر و نویسنده کتاب های کمک آموزشی

✅ انـیماتـور و نـفر چـهارم مسابقات پویانمایی

مدرّس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

✅ مــدرّس دانشـــگاه فرهـــنگیان

نــقّـاش،طراح و گــــــرافـیـسـت