کار و فناوری هفتم پودمان۱

۱-۱ اختراع و نوآوری

۱-۲ فناوری و سیستم