کار و فناوری هشتم

پودمان۱: شهروند الکترونیکی۱،اتصال به شبکه،پست الکترونیکی

پودمان۲: شهروند الکترونیکی ۲

پودمان۳: برنامه نویسی پایتون(۲)

پودمان۴:الکترونیک

پودمان۵: کار با فلز

پودمان۶: صنایع دستی (بافت)

پودمان۷: پرورش و نگه داری از حیوانات

پودمان۸: امور اداری و مالی

پودمان۹: معماری و سازه (ماکت سازی)