کار و فناوری نهم

پودمان۱: الگوریتم

پودمان۲: ترسیم با رایانه

پودمان۳: ساز و کارهای حرکتی

پودمان۴:برنامه نویسی پایتون (۲)

پودمان۵: هدایت تحصیلی-حرفه ای

پودمان۶:برق

پودمان۷: تأسیسات مکانیکی

پودمان۸: عمران

پودمان۹: خودرو

پودمان۱۰: پایش رشد و تکامل کودک

پودمان۱۱: صنایع دستی ( برجسته کاری روی فلز مس)