کار و فناوری نهم پودمان۱ الگوریتم

مقدمه و تعریف حل مسئله

الگوریتم – زندگی نامه خوارزمی-مثال الگوریتم

روش های بیان الگوریتم،تحقیق در مورد الگوریتم، روش روندنما

نرم افزار Edraw

روندنمای حلقوی،کارکلاسی،الگوریتم پروژه و ساخت یک ساز و کار حرکتی