معنی شعرهای فارسی چهارم دبستان

ستایش-خدا

بخوان و حفظ کن: خبر داغ

روباه و زاغ

بخش شعری درس پنجم: رهایی از قفس

بخش شعری درس ششم: آرش کمان گیر

بخوان و حفظ کن درس ششم:باران

بخوان و حفظ کن درس دهم: همای رحمت

درس دوازدهم: اتّفاق ساده

درس سیزدهم: لطفِ حق

بخوان و حفظ کن درس سیزدهم: امید

درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟

درس پانزدهم: شیر و موش

بخوان و حفظ کن درس شانزدهم: خرد و دانش

مَثَل درس هفدهم

بخوان و حفظ کن: نیایش