معنی شعرهای فارسی پنجم دبستان

ستایش: ای همه هستی ز تو پیدا شده

بخوان و حفظ کن درس اوّل: رقص باد، خنده ی گل

درس دوم: فضلِ خدا

بخوان و حفظ کن درس سوم: خرد رهنمای و خرد دلگشای

درس پنجم: چنار و کدوبُن

درس ششم: سرود ملّی

بخوان و حفظ کن درس ششم: ای ایران

درس هشتم: دفاع از میهن

حکایت درس هشتم: وطن دوستی

بخوان و حفظ کن درس نهم: سَرای امید

درس دهم: نام نیکو

بخوان و بیندیش درس دوازدهم: فردوسی،فرزند ایران

بخوان و حفظ کن درس سیزدهم: بال در بال پرستوها

درس پانزدهم: کاجستان

حکایت درس پانزدهم: حکمت

بخوان و حفظ کن درس شانزدهم: چشمه و سنگ

درس هفدهم: کار و تلاش

نیایش