آموزش ضرب

مضرب های عدد۱

مضرب های عدد۲

مضرب های عدد۳

مضرب های عدد۴

مضرب های عدد۵

مضرب های عدد۶

مضرب های عدد۷

مضرب های عدد۸

مضرب های عدد۹

۱۰ سوال برای ضرب یک رقمی در یک رقمی

چند مثال برای ضرب عددها در ۱۰

چند مثال ضرب دو رقمی در یک رقمی

چند مثال ضرب چندرقمی در یک رقمی

چند مثال تقسیم دورقمی در یک رقمی

۱۰ سوال برای ضرب چندرقمی در یک رقمی