کار و فناوری هفتم پودمان۲

فناوری اطلاعات و ارتباطات

بانکداری الکترونیکی

سیر تحول و تکامل فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات

کار کلاسی و نوشتن متن در رایانه و درج تصویر

جستجو در وبگاه شبکه ملی مدارس ایران (رشد)