کار و فناوری نهم پودمان۲ ترسیم با رایانه

کاربرد ترسیم با رایانه در برخی مشاغل

مزایای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه

محیط نرم افزارهای ترسیم با رایانه

چگونگی ترسیم شکل های ساده

چگونگی ترسیم طرح های زیبا با ابزارهای ویرایش (Mirror)

کاربرد ابزار دوران، برش ، امتداد و مقیاس

کاربرد ابزارهای کمک رسم (Snap)

نحوه اندازه گذاری نقشه ها و ترسیم ها