ریاضی ششم دبستان

ریاضی ششم دبستان

فصل۱:عدد و الگوهای عددی

فصل۲: کسر

فصل۳: اعداد اعشاری

فصل۴: تقارن و مختصات

فصل۵: اندازه گیری

فصل۶: تناسب و درصد

فصل۷: تقریب

اینستاگرام آپارات