هدیه های آسمان دوم دبستان

درس۱-هدیه های خدا

تمرین های درس۱

درس۲-پرندگان چه می گویند؟

تمرین های درس۲

درس۳-خاطره ی ماه

تمرین های درس۳

درس۴-مهربان تر از مادر

تمرین های درس۴

درس۵-می خواهم وضو بگیرم

تمرین های درس۵

درس۶-پیامبران خدا

تمرین های درس۶

درس۷-مهمان کوچک

تمرین های درس۷

درس۸-جشن میلاد

تمرین های درس۸

درس۹-اهل بیت پیامبر

تمرین های درس۹

درس۱۰-خانواده ی مهربان

تمرین های درس۱۰

درس۱۱-نماز بخوانیم

تمرین های درس۱۱

درس۱۲-پدر مهربان

تمرین های درس۱۲

درس۱۳-بهترین دوست

تمرین های درس۱۳

درس۱۴-دعای باران

تمرین های درس۱۴

درس۱۵-بچّه ها سلام

تمرین های درس۱۵

درس۱۶-طبیعت زیبا

تمرین های درس۱۶

درس۱۷-وقت نماز

تمرین های درس۱۷

درس۱۸-راه خوشبختی

تمرین های درس۱۸

درس۱۹-جشن بزرگ

تمرین های درس۱۹

درس۲۰-در کنار سفره

تمرین های درس۲۰