فارسی چهارم فصل۱

فارسی چهارم دبستان فصل اوّل آفرینش

درس اوّل-آفریدگار زیبایی

تمرین های درس اوّل

بخوان و حفظ کن-خبرداغ

درس دوم-کوچ پرستوها

تمرین های درس دوم

بخوان و بیندیش-در جست و جو

حکایت-قوی ترین حیوان جنگل