فارسی چهارم فصل۲

فارسی چهارم دبستان فصل دوم دانایی و هوشیاری

درس سوم: رازِ نشانه ها

تمرین های درس سوم

بخوان و بیندیش: روباه و زاغ

درس چهارم : ارزش علم

تمرین های درس چهارم

درس پنجم: رهایی از قفس

تمرین های درس پنجم

بخوان بیندیش-قدم یازدهم

مَثَل