فارسی چهارم فصل۶

فارسی چهارم دبستان فصل ششم راه زندگی

درس سیزدهم: لطفِ حق

تمرین های درس سیزدهم

بخوان و حفظ کن: امید

درس چهاردهم-ادب از که آموختی

تمرین های درس چهاردهم

درس پانزدهم: شیر و موش

تمرین های درس پانزدهم

بخوان و بیندیش: هفت مروارید سرخ

مَثَل