فارسی چهارم فصل۷

فارسی چهارم دبستان فصل هفتم علم و عمل

درس شانزدهم-پرسشگری

تمرین های درس شانزدهم

بخوان و حفظ کن-خرد و دانش

درس هفدهم-مدرسه ی هوشمند

تمرین های درس هفدهم

بخوان و بیندیش-قاضیِ کوچک

مثل