فارسی چهارم فصل۷

فارسی چهارم دبستان فصل هفتم علم و عمل

درس شانزدهم: پرسشگری

تمرین های درس شانزدهم

بخوان و حفظ کن: خرد و دانش

درس هفدهم: مدرسه ی هوشمند

تمرین های درس هفدهم

بخوان و بیندیش: قاضیِ کوچک

مثل