هدیه های آسمان پنجم دبستان

درس اوّل-دسته گلی از آسمان

تمرین های درس اوّل

درس دوم-تنها او

تمرین های درس دوم

درس سوم

تمرین های درس سوم

درس چهارم-از نوزاد بپرسید

تمرین های درس چهارم

درس پنجم-گل صدبرگ

تمرین های درس پنجم

درس ششم-مال مردم

تمرین های درس ششم

درس هفتم-رنگین کمان جمعه

تمرین های درس هفتم

درس هشتم-دونامه

تمرین های درس هشتم

درس نهم-یک جهان جشن!

تمرین های درس نهم

درس دهم-در ساحل دجله

تمرین های درس دهم

درس یازدهم-سروِ بلند سامرا

تمرین های درس یازدهم

درس دوازدهم-خورشید پشت ابر

تمرین های درس دوازدهم

درس سیزدهم-کوچک های بزرگ!

تمرین های درس سیزدهم

درس چهاردهم-بزرگ مرد تاریخ

تمرین های درس چهاردهم

درس پانزدهم-بهمن همیشه بهار

تمرین های درس پانزدهم

درس شانزدهم-روزنامه های دیواری

تمرین های درس شانزدهم

درس هفدهم-این ها و آنها

تمرین های درس هفدهم