فارسی پنجم فصل۲

فارسی پنجم دبستان فصل دوم دانایی و هوشیاری

درس سوم-رازی و ساخت بیمارستان

تمرین های درس سوم

بخوان و حفظ کن-خرد رهنمای و خرد دلگشای

درس چهارم-بازرگان و پسران

تمرین های درس چهارم

درس پنجم-چنار و کدوبُن

تمرین های درس پنجم

بخوان بیندیش-گلدان خالی

حکایت-زیرکی