فارسی پنجم فصل۳

فارسی پنجم دبستان فصل سوم ایران من

درس ششم-سرود ملّی

تمرین های درس ششم

بخوان و حفظ کن-ای ایران

درس هفتم-درس آزاد(فرهنگ بومی۱)

تمرین های درس هفتم

درس هشتم-دفاع از میهن

تمرین های درس هشتم

بخوان و بیندیش-رئیس علی

حکایت-وطن دوستی