فارسی پنجم فصل۴

فارسی پنجم دبستان فصل چهارم نام آوران

درس نهم : نام آوران دیروز،امروز،فردا

تمرین های درس نهم

بخوان و حفظ کن: سَرای امید

درس دهم: نامِ نیکو

تمرین های درس دهم

درس یازدهم: نقشِ خردمندان

تمرین های درس یازدهم

درس دوازدهم: درس آزاد(فرهنگ بومی۲)

تمرین های درس دوازدهم

بخوان و بیندیش: فردوسی،فرزند ایران

حکایت: بوعلی و بانگِ گاو