فارسی پنجم فصل4

فارسی پنجم فصل۴

فارسی پنجم دبستان فصل چهارم نام آوران

درس نهم-نام آوران دیروز،امروز،فردا

تمرین های درس نهم

بخوان و حفظ کن-سَرای امید

درس دهم-نامِ نیکو

تمرین های درس دهم

درس یازدهم-نقشِ خردمندان

تمرین های درس یازدهم

درس دوازدهم-درس آزاد(فرهنگ بومی۲)

تمرین های درس دوازدهم

بخوان و بیندیش-فردوسی،فرزند ایران

حکایت-بوعلی و بانگِ گاو