فارسی پنجم فصل۵

فارسی پنجم دبستان فصل پنجم راهِ زندگی

درس سیزدهم: روزی که باران می بارید

تمرین های درس سیزدهم

بخوان و حفظ کن:بال در بال پرستوها

درس چهاردهم: شجاعت

تمرین های درس چهاردهم

درس پانزدهم: کاجستان

تمرین های درس پانزدهم

بخوان و بیندیش: زیرآسمان بزرگ

حکایت: حِکمَت