فارسی پنجم فصل5

فارسی پنجم فصل۵

فارسی پنجم دبستان فصل پنجم راهِ زندگی

درس سیزدهم-روزی که باران می بارید

تمرین های درس سیزدهم

بخوان و حفظ کن-بال در بال پرستوها

درس چهاردهم-شجاعت

تمرین های درس چهاردهم

درس پانزدهم-کاجِستان

تمرین های درس پانزدهم

بخوان و بیندیش-زیرآسمان بزرگ

حکایت-حِکمَت