فارسی پنجم فصل۶

فارسی پنجم دبستان فصل ششم علم و عمل

درس شانزدهم: وقتی بوعلی،کودک بود

تمرین های درس شانزدهم

بخوان و حفظ کن: چشمه و سنگ

درس هفدهم: کار و تلاش

تمرین های درس هفدهم

بخوان و بیندیش: همه چیز را همگان دانند

حکایت: جوان و راهزن