فارسی پنجم فصل6

فارسی پنجم فصل۶

فارسی پنجم دبستان فصل ششم علم و عمل

درس شانزدهم-وقتی بوعلی،کودک بود

تمرین های درس شانزدهم

بخوان و حفظ کن-چشمه و سنگ

درس هفدهم-کار و تلاش

تمرین های درس هفدهم

بخوان و بیندیش-همه چیز را همگان دانند

حکایت-جوان و راهزن