نگارش پنجم دبستان

درس اوّل-تماشاخانه

درس دوم-فضلِ خدا

درس سوم-رازی و ساخت بیمارستان

درس چهارم-بازرگان و پسران

درس پنجم-چنار و کدوبُن

درس ششم-سرودملّی

درس هفتم-درس آزاد

درس هشتم-دفاع از میهن

درس نهم-نام آوران دیروز،امروز، فردا

درس دهم-نامِ نیکو

درس یازدهم-نقشِ خردمندان

درس دوازدهم-درس آزاد

درس سیزدهم-روزی که باران می بارید

درس چهاردهم-شجاعت

درس پانزدهم-کاجِستان

درس شانزدهم-وقتی بوعلی، کودک بود

درس هفدهم-کار و تلاش