فارسی ششم دبستان

فارسی ششم دبستان

ستایش-به نام آن که جان را فکرت آموخت

فصل اوّل-آفرینش

فصل دوم- دانایی و هوشیاری

فصل سوم-ایران من

فصل چهارم-نام آوران

فصل پنجم- راهِ زندگی

فصل ششم- علم و عمل

نیایش

اینستاگرام آپارات