لغات تازه ی فارسی چهارم ابتدایی

درس اوّل: آفریدگار زیبایی

درس دوم: کوچ پرستوها

درس سوم: راز نشانه ها

درس چهارم: ارزش علم

درس پنجم:رهایی از قفس

درس ششم: آرش کمانگیر

درس هفتم: مهمان شهر ما

درس دهم: باغچه ی اطفال

درس یازدهم: فرمانده دل ها

درس دوازدهم: اتّفاق ساده

درس سیزدهم: لطف حق

درس چهاردهم: ادب از که آموختی

درس پانزدهم: شیر و موش

درس شانزدهم: پُرسشگری

درس هفدهم: مدرسه ی هوشمند