لغات تازه ی فارسی پنجم ابتدایی

ستایش: ای همه هستی ز تو پیدا شده

درس اوّل: تماشاخانه

درس دوم:فضل خدا

درس سوم: رازی و ساخت بیمارستان

درس چهارم: بازرگان و پسران

درس پنجم: چنار و کدوبُن

درس ششم: سرود ملّی

درس هشتم: دفاع از میهن

درس نهم: نام آوران دیروز،امروز،فردا

درس دهم: نامِ نیکو

درس یازدهم : نقش خردمندان

درس دوازدهم: درس آزاد

درس سیزدهم: روزی که باران می بارید

درس چهاردهم: شجاعت

درس پانزدهم: کاجستان

درس شانزدهم: وقتی بوعلی کودک بود

درس هفدهم: کار و تلاش