سوالات هدیه های آسمان پنجم ابتدایی

درس اوّل: دسته گلی از آسمان

درس دوم: تنها او

درس سوم

درس چهارم: از نوزاد بپرسید

درس پنجم: گل صدبرگ

درس ششم: مال مردم

درس هفتم: رنگین کمان جمعه

درس هشتم: دونامه

درس نهم: یک جهان جشن!

درس دهم: در ساحل دجله

درس یازده: سرو بلند سامرا

درس دوازدهم: خورشید پشت ابر

درس سیزدهم: کوچک های بزرگ!

درس چهاردهم: بزرگ مرد تاریخ

درس پانزدهم: بهمن همیشه بهار

درس شانزدهم: روزنامه های دیواری

درس هفدهم: اینها و آنها