نگارش هفتم

درس اوّل: نقشه نوشتن

درس دوم: بخش های نوشته

درس سوم: طبقه بندی موضوع

درس چهارم: کوچک تر کردن موضوع

درس پنجم:بندهای بخش میانی(بدنه)

درس ششم:جمله موضوع

درس هفتم:راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته

درس هشتم:روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی