آموزش قرآن هشتم

درس اوّل جلسه اوّل

درس اوّل جلسه دوم

درس دوم جلسه اوّل

درس دوم جلسه دوم

درس سوم جلسه اوّل

درس سوم جلسه دوم

درس چهارم جلسه اوّل

درس چهارم جلسه دوم

درس پنجم جلسه اوّل

درس پنجم جلسه دوم

درس ششم جلسه اوّل

درس ششم جلسه دوم

درس هفتم جلسه اوّل

درس هفتم جلسه دوم

درس هشتم جلسه اوّل

درس هشتم جلسه دوم

درس نهم جلسه اوّل

درس نهم جلسه دوم

درس دهم جلسه اوّل

درس دهم جلسه دوم

درس یازدهم جلسه اوّل

درس یازدهم جلسه دوم

درس دوازدهم جلسه اوّل

درس دوازدهم جلسه دوم

قرائت و نیایش : بخشی از مناجات امیرالمومنین علی(ع) در مسجد کوفه