تفکّر و سبک زندگی هفتم

بخش اوّل:فعّالیت های الزامی نوبت اوّل تفکّر و پژوهش

تفکّر درباره تفکّر

سکّه طلا

بزرگ مردان کوچک

جلسه اوّل: طرح سوال پژوهش

جلسه دوم: تهیّه طرح پژوهش

جلسه سوم:برنامه ریزی برای اجرا

بخش دوم: فعّالیت های الزامی نوبت اوّل آداب و مهارت های زندگی

من کیستم؟

خودآگاهی چیست؟

مطالعه و یادگیری

زمان را چگونه مدیریت کنیم؟

سبک زندگی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟

سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟

بخش سوم: فعّالیت های الزامی نوبت دوم تفکّر و پژوهش

حکایت تربیت

راز تعادل

سراب

جلسه چهارم و پنجم پروژه پژوهش

ارائه گزارش پژوهش

بخش چهارم:فعّالیت های الزامی نوبت دوم آداب و مهارت های زندگی

مهارت های ارتباطی و آداب معاشرت

ارتباط با خانواده،همسایگان و معلّمان چگونه است؟

تضاد و اختلاف نظرهای خود را چگونه مدیریت کنیم؟

اضطراب چیست؟

خشم خود را چگونه مهار کنیم؟