تفکر و سبک زندگی هشتم

بخش اوّل: فعّالیت های الزامی نوبت اوّل تفکّر و پژوهش

زیبایی

نقّاشی شاهزاده خانم

طرح سوال پژوهشی

تهیّه طرح پژوهش

برنامه ریزی برای اجرا

راه رهایی

بخش دوم: فعّالیت های الزامی نوبت اوّل آداب و مهارت های زندگی

مهارت های زندگی موفق کدام اند؟

آداب معاشرت و گفت و گو

آداب و مهارت های زندگی رسانه ای

خویشتن داری

بخش سوم: فعّالیت های الزامی نوبت دوم تفکّر و پژوهش

دیو و کیک

جان و تن

خط کشی

تو نیکی می کن و در دجله انداز

ارائه گزارش پژوهش

بخش چهارم: فعّالیت های الزامی نوبت دوم آداب و مهارت های زندگی

رفتار پرخطر چیست؟

مهارت افزایش عزّت نفس

مهارت بهبود خودپنداره و افزایش اعتماد به نفس

مهار فشار روانی