فرهنگ و هنر نهم بخش۱

بخش اوّل هنرهای تجسّمی

فصل اوّل: طرّاحی

درس اوّل: فضا و عمق

درس دوم: نور و حجم

درس سوم: ابزارهای ترسیم

درس چهارم: تعریف و کاربردهای طرّاحی

فصل دوم: نگاشتار (گرافیک)

درس اوّل: نگاشتار ( گرافیک) و تبلیغات

درس دوم: اعلان و صفحه آرایی

درس سوم: نگاشتار ( گرافیک) محیطی

فصل سوم: عکّاسی

درس اوّل:عکس های ترکیبی

درس دوم:عکاسی روایی

درس سوم:گرایش های عکاسی