زنگ هنر

زنگ هنر

نقّاشی۱-کیتی

نقّاشی۲-گل

نقّاشی۳-سیب

نقّاشی۴-توت فرنگی

نقّاشی۵- انار با آهنگ شب یلدا

نقّاشی۶-خانه با آهنگ خانه ی کوچک

نقّاشی۷-باران با آهنگ باران

نقّاشی۸-ماهی با آهنگ ماهی کوچک

نقّاشی۹-دختر همراه با آهنگ دخترنازم