فرهنگ و هنر نهم بخش۲

بخش دوم :خوشنویسی

درس اوّل نحوه تراشیدن قلم -قالب های اجرایی خوشنویسی

درس دوم معرفی خط نستعلیق و مشق سطرنویسی

درس سوم معرفی شکسته نستعلیق و مشق دوسطری نویسی

درس چهارم گرایش های هنری با بنیان خوشنویسی و مشق دفتری نویسی