نگارش هشتم درس5

نگارش هشتم درس۵

نگارش هشتم درس پنجم: لمس کنیم، ببوییم، بچشیم و بنویسیم

درس ۵ لمس کنیم، ببوییم، بچشیم و بنویسیم

فعّالیت های نگارشی درس۵

درست نویسی و حکایت نگاری درس۵