فرهنگ و هنر نهم بخش۳

بخش سوم: هنرهای سنتی

فصل اوّل: طرّاحی نقوش تزیینی

درس اوّل: چهارلنگه

درس دوم : گره هشت و چهارلنگه

درس سوم :بته (بته جقه)

فصل دوم: هنرهای زیرلاکی

درس اوّل: جلدسازی سنتی (زیرلاکی با روش لایه های کاغذ)

درس دوم: جعبه های روغنی ( زیرلاکی با روش نوار کاغذ)

درس سوم: اشیای روغنی (زیرلاکی روی چوب)

فصل سوم: سوزن دوزی های سنتی ایران

درس اوّل: درویش دوزی

درس دوم: زرتشتی دوزی

درس سوم: پته دوزی