فرهنگ و هنر نهم بخش۴

بخش چهارم: هنرهای آوایی

درس اوّل: آواهای قومی (مردمی)

درس دوم : ردیف دستگاهی ایران

درس سوم :شناخت آواهای دینی ایران

درس چهارم: وزن و ریتم در آواهای ایرانی

درس پنجم: شکل (فرم) و گونه (ژانر)های آوایی