فرهنگ و هنر نهم بخش۵

بخش پنجم: هنرهای نمایشی

درس اوّل: کارگردانی و انتخاب نمایشنامه

درس دوم : انتخاب بازیگر و خواندن متن

درس سوم :حرکت و چیدمان روی صحنه