فارسی پنجم فصل1

فارسی پنجم فصل۱

فارسی پنجم دبستان فصل اوّل آفرینش

درس اوّل-تماشاخانه

تمرین های درس اوّل

بخوان و حفظ کن-رقص باد،خنده ی گل

درس دوم-فضل خدا

تمرین های درس دوم

بخوان و بیندیش-راز گل سرخ

حکایت-درخت گردکان