محمّد آهنگرداودی

  • معلّم برگزیده ی ابتدایی و مدرّس دانشگاه
  • معلّم تقدیر شده ی وزیر آموزش و پرورش
  • مدرّس دوره های آموزشی و ضمن خدمت
  • معلّم برگزیده ی تولید محتوای آموزشی
  • انیماتور و داری رتبه ی کشوری پویانمایی
  • طراح ، نقّاش و گرافیست
  • نویسنده و پژوهشگر