سوالات علوم تجربی سوم دبستان

۱- زنگ علوم

۲-خوراکی ها

۳-اندازه گیری مواد

۴- مواد اطراف ما

۵- آب مادّه ی با ارزش

۶-زندگی ما و آب

۷-نور و مشاهده ی اجسام

۸- جست و جو کنیم و بسازیم

۹-نیرو، همه جا (۱)

۱۰- نیرو، همه جا (۲)

۱۱-بکارید و ببینید

۱۲-هرکدام جای خود(۱)

۱۳-هر کدام جای خود(۲)

۱۴-از گذشته تا آینده (نگهداری موادّ غذایی)